Smlouva č. 2985770

Smlouva č.2985770 - Smlouva o dílo

Zpět na detail smlouvy

Příloha Finalni_dokument_smlouvy.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            O GrantThornton
An instinct for growth

Spisový znak.podznak - 72.1.1, skartačni znak/skart. lhůta - A/5

SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SMOL/17841 l/2017/OKP/Sno

Smluvní strany:

Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí č.p. 583, PSČ 779 11 Olomouc,
IČ: 00299308. DIČ: CZ00299308
zastoupené: JUDr. Martinem Majorem, MBA, 1. náměstkem primátora 

(dále jen „objednatel”) 

a

Grant Thornton Advisory s.r.o.
se sídlem Jindřišská 16. PSČ 110 00, Praha 1,
IČ: 26513960, DIČ: CZ26513960 
zastoupený: Ing. Pavlem Válkem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86927, 
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 6421172/0800
Telefon / e-mail: +420 224 813 299 / info@cz.gt.com

(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají dnešního dne. měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb.. občanský zákoník tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva”):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo včetně poskytnutí práva užít dílo v rámci zakázky „Postup pro akvizici 
Androva stadionu a nastavení souvisejících provozních vztahů” a závazek objednatele 
dílo převzít bez vad a zaplatit sjednanou cenu.

2. Dílem dle této smlouvy je zpracování detailní analýzy pod názvem „Postup pro akvizici 
Androva stadionu a nastavení souvisejících provozních vztahů”, která zejména bude 
obsahovat:

a) posouzení struktury transakce v kontextu aktuální finanční situace SK Sigma 
Olomouc, a.s.;

b) návrh provozního modelu pro Andrův stadion;
c) benchmarking nájemného pro Andrův stadion;
d) odborné stanovisko ke stávajícím znaleckým posudkům k souboru nemovitých věcí. 

které jsou součástí Androva stadionu.
3. Objednatel a zhotovitel současně prohlašují, že je předmět plnění na základě specifikace 

uvedené v odstavcích 1.1 a 1.2 smlouvy dostatečně určitě a srozumitelně vymezen.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí 
a schopností, v ujednaném čase, přitom je povinen chránit zájmy a dobré jméno

-1 -

mailto:info@cz.gt.com


objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. Na případnou nevhodnost těchto 
pokynů je zhotovitel povinen objednatele předem písemně upozornit.

II.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli nejpozději do 8 týdnů od obdržení 
podkladů.

2. Místem plnění je adresa sídla objednatele, nejlépe k rukám vedoucí odboru právního.

3. Dílo bude zpracováno a předáno objednateli v listinné podobě ve třech vyhotoveních 
a v elektronické podobě ve formátu: PDF, tabulky ve formátu XLSX. Vlastníkem 
předaného díla je objednatel.

4. Objednatel si vyhrazuje právo ve lhůtě 5 pracovních dnů na schválení zhotovitelem 
předaného díla. Teprve po schválení objednatelem, příp. po zapracování připomínek 
objednatele bude sepsán písemný protokol o převzetí díla. Podepsáním protokolu o 
převzetí díla oběma smluvními stranami vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny díla, 
počne běžet záruční doba a přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

III.
Cena díla, platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, bez 
možnosti navyšování. Cena díla činí celkem 200.000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě tisíc 
korun českých). K této částce bude připočtena DPH v zákonné sazbě. Cena díla včetně 
DPH činí celkem 242.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíce korun českých).

2. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení 
díla. V ceně díla je zahrnuto rovněž poskytnutí práva užít dílo (VI. této smlouvy).

3. Cena díla bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem na základě faktury 
vystavené po podepsání protokolu o převzetí díla oběma smluvními stranami.

4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené obecně závaznými 
právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě 20 dnů od jejího doručení 
objednateli, pokud nebude obsahovat všechny náležitosti dle odstavce III.4 smlouvy. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen objednateli bezodkladně doručit novou fakturu, 
která bude splňovat všechny stanovené náležitosti.

6. Faktura je splatná ve lhůtě třiceti dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě 
vrácení faktury objednatelem dle článku III.5 smlouvy začne běžet lhůta splatnosti 
faktury, uvedená v první větě tohoto odstavce, až ode dne doručení bezvadné faktury. 
Připadne-li poslední den lhůty splatnosti faktury na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se 
splatnost na nejbližší následující pracovní den.

-2-IV.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době jeho předání má obvyklé vlastnosti, je zpracován 
v souladu s právními předpisy České republiky, že nemá právní vady, je kompletní, a 
odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že 
navržené řešení předmětné problematiky je realizovatelné v souladu s právními předpisy 
České republiky.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, a to v délce 24 měsíců od data převzetí díla.

3. Objednatel se zavazuje zjištěné vady písemně reklamovat zhotoviteli.

4. Zhotovitel je povinen vady bez zbytečného odkladu odstranit na svůj náklad, nejpozději 
ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady. 
Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na tom, že přiměřenou lhůtou pro 
odstranění vad je 10 pracovních dnů. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou, a to na náklady 
zhotovitele. Veškeré náklady tím vzniklé uhradí objednateli zhotovitel.

5. Uplatňování práv zodpovědnosti za vady a nároků z nich vyplývajících se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ustanovení § 2106 odst. 3, § 2111, § 
2112 a § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se na vztah založený touto smlouvou 
nepoužijí.

V.
Skončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran a odstoupením od smlouvy.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě porušení smlouvy 
podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Právní jednání se řídí § 2001 a násl. 
občanského zákoníku. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje prodlení 
zhotovitele s předáním díla delším než 30 dnů. Za porušení smlouvy podstatným 
způsobem se považuje prodlení objednatele se zaplacením díla déle než 30 dnů.

VI.
Sankční ujednání

1. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý byť 
i jen započatý den prodlení zhotovitele, nesplní-li zhotovitel termín plnění dle čl. II odst. 1 
této smlouvy nebo neodstraní vady díla podle článku IV odst. 4 této smlouvy. Tím není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

2. Zhotovitel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den 
prodlení objednatele, neuhradí-li objednatel déle než 10 dnů ode dne splatnosti faktury dle 
čl. III odst. 6, a to až do splnění smluvní povinnosti.

- i -VII.
Právo duševního vlastnictví

1. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení okamžikem převzetí díla.

2. Pro případ, že dílo nebo jeho část má nebo získá charakter autorského díla, kolektivního 
autorského díla nebo předmětu jiného duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel touto 
smlouvou objednateli licenci ke všem způsobům užití díla objednatelem. Objednatel je 
zároveň oprávněn upravit či jinak měnit dílo, spojit ho s jiným dílem nebo zařadit do díla 
souborného.

3. Právo užít dílo (licence) se poskytuje celosvětově po celou dobu trvání autorských 
majetkových práv k dílu (jiného duševního vlastnictví). Zhotovitel poskytuje právo užít 
dílo (licenci) jako výhradní, tzn., že nesmí poskytnout toto právo (licenci) žádné třetí 
osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci 
uděluje.

4. Objednatel může oprávnění užít dílo (licenci) zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. 
Zhotovitel souhlasí s postoupením licence objednatelem zcela nebo zčásti třetí osobě.

5. Cena za poskytnutí práva užít dílo (licenci) je zahrnuta v ceně díla. Zhotoviteli nepřísluší 
nárok na žádnou jinou odměnu či plnění s poskytnutím práva užít dílo objednateli nebo 
s autorstvím k dílu.

6. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro 
vlastní podnikání. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů 
omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele 
nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

VIII.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích, které při plnění této 
smlouvy získá od objednatele, o objednateli, o jeho činnosti, jeho zaměstnancích či 
smluvních partnerech, nezpřístupnit tyto informace bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele jiné osobě a nepoužít je v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o:
a) informace, které jsou veřejně dostupné nebo
b) poskytnutí informace je vyžadováno zákonem nebo vykonatelným rozhodnutím 

státního orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinnosti mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto článku 
všemi osobami, které se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy. Za porušení 
povinnosti mlčenlivosti těmito osobami odpovídá stejně, jako by povinnost porušil sám.

3. Povinnost mlčelivosti trvá i po skončení této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne dílo jiným osobám bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

-4-5. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním díla včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2022.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Právní poměry vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

2. Zhotovitel potvrzuje svou odbornost v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není- 
li ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních splatností originálu, z nichž obdrží 
objednatel po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smlouvaje platná a účinná dnem jejího podepsání poslední ze smluvních stran.

6. Rada města Olomouce zadání této veřejné zakázky schválila na svém jednání dne 19. 7. 
2016.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut 
žadateli v režimu zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a že smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc 
uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), neboť se na tuto skutečnost od 1. 7. 2017 bude 
vázat účinnost smlouvy. Současně tímto vyjadřuje souhlas s případným uveřejněním 
smlouvy včetně všech dodatků na webových stránkách statutárního města Olomouce.

V Olomouci dne

Statutární město Olomouc 
zastoupené 

JUDr. Martinem Majorem, MBA 
1. náměstkem primátora

V Praze dne
A /

-5-